اگر نسبت دو متغیر دوحالته در جامعه برابر باشد. و دو متغیر در موارد مشابه اندازه گیری شده باشنداز آزمون McNemar در SPSS برای آزمون کردن استفاده میکنیم .

مثالی از آزمون مک نمار در SPSS

یک فروشنده می خواهد بداند که آیا دو محصول به یک اندازه جذاب هستند. او از 20 شرکت کننده می خواهد هر دو محصول را امتحان کنند و نشان دهند که آیا آنها قصد خرید هر محصول را دارند (“بله” یا “نه”). نتایج در product_appeal.sav آمده است. نسبت جواب پاسخ دهندگاننشان دهنده میزان جذابیت هر یک از دو محصول است “بله ، من می خواهم این را بخرم”. 

فرضیه صفر این است که هر دو درصد در جامعه برابر است.

1.بررسی سریع داده

قبل از ورود به بحث های آماری ، ابتدا فقط نگاهی به داده ها بیندازیم. یک نمودار که اساساً کل داستان را برای دو متغیر دوحالته اندازه گیری می کند که بر روی پاسخ دهندگان یکسان اندازه گیری می شود ، نمودار میله ای سه بعدی است. تصاویر زیر شما را راهنمایی می کند.

 ابتدا به                   G raph      >>       L egacy Dialogs       >>      3 -D Bar Click Define           میرویم .

1 Number of cases  راانتخاب کنید و 2  محصول  aو 3 محصول  bرا بگذارید. با کلیک روی P aste نتایج دستور زیر حاصل می شود.

*1. Set default directory.

cd ‘d:downloaded’. /*or wherever data file is located.

*2. Open data.

get file ‘product_appeal.sav’.

*3.Quick data check.

XGRAPH CHART=([COUNT] [BAR]) BY product_a [c] BY product_b [c].

مهمترین چیزی که از این نمودار متوجه می شویم این است که هر دو متغیر در واقع دوحالته هستند. ممکن است برخی از پاسخ های “نمی دانم/نظر ندارم” وجود داشته باشد ، اما هر دو متغیر فقط دارای پاسخ “بله” و “خیر” هستند. هیچ مقدار از دست رفته سیستم نداریم زیرا میله ها (6 + 7 + 7 + 0 =) 20 پاسخ معتبر که برابر تعداد پاسخ دهندگان است را نشان می دهد.
(6 + 7 =) 13 پاسخ دهنده محصول b رادر نظر گرفته اند بنابراین از محصول a (که توسط 7 پاسخ دهنده در نظر گرفته شده) جذاب تراست . 

 همه پاسخ دهندگانی که محصول a را در نظر گرفته اند محصول b را نیز انتخاب کرده اند اما برعکس این مورد صادق نیست. این امر باعث می شود متغیرها با هم رابطه مثبت داشته باشند و باید نگاهی دقیق به ماهیت این دو محصول بیندازیم

2. مفروضات آزمون مک نمار

نتایج حاصل از آزمون مک نمار تنها بر یک فرض تکیه دارد:

  • متغیرهای مستقل و با توزیع یکسان (یا به طور دقیق تر ، “مشاهدات مستقل از هم”) ؛

3. آزمون مک نمار را در SPSSاجرا کنید

به        …Analyze    >>      Nonparametric Tests     >>       Legacy Dialogs      >>     2 Related Samples     می رویم 

1 ما هر دو متغیر (محصول )را انتخاب کرده و آنها را در کادر T est Pairs می گذاریم .
2 تحت گزینه Descriptives  ، Options را انتخاب کنید  .
3 ما فقط McNemar را تحت Test Type انتخاب می کنیم
4 با کلیک روی P aste نتایج دستور زیر حاصل می شود.

*Run McNemar Test.

NPAR TESTS
/MCNEMAR=product_a WITH product_b (PAIRED)
/STATISTICS DESCRIPTIVES.

4. خروجی آزمون مک نمار در SPSS

1 جدول اول ( آمار توصیفی ) تأیید می کند که هیچ مقداری از دست رفته وجود ندارد. ما قبلاً این را در نمودار خود نیز مشاهده کردیم.

2 توجه داشته باشید که SPSS  میانگین رابه جای نسبت گزارش می دهد. با این حال ، اگر دسته بندی های پاسخ شما 0 (برای “غایب”) و 1 (برای “حاضر”) باشد ، میانگین و نسبت باهم منطبق می شوند.  نسبت ها (دقیقاً) .35 و .65 است. تفاوت آنها 0.3- است که ما انتظار داشتیم 0 باشد(نسبت مساوی).

1 جدول دوم ( آماره آزمون ) نشان می دهد که p-value 0.031 است. اگر دو نسبت در جامعه مساوی باشد ، تنها 3.1%  احتمال پیدا کردن تفاوت در نمونه مشاهده شده وجود دارد. معمولاً ، اگر p <.05 ، فرضیه صفر را رد کنیم. بنابراین نتیجه می گیریم که جذابیت هر دو محصول برابر نیست.
توجه داشته باشید که p-value دو طرفه است . این شامل یک شانس 0155. برای یافتن تفاوت کوچکتر(یا مساوی)  از -.3 و 0155. شانس برای یافتن تفاوت بزرگتر از (یا مساوی) 3 است.

5. گزارش نتیجه آزمون مک نمار

در هر صورت ، ما دو نسبت و حجم نمونه ای را که بر اساس آنها ساخته شده است ، گزارش می دهیم ، احتمالاً به سبک جدول توصیفی که قبلاً دیدیم این کاررا انجام دهیم. برای گزارش آزمون معنی داری می توان چیزی شبیه به این نوشت: “یک آزمون مک نمار نشان داد که این دو نسبت متفاوت بودند ، p = .031 (2 sided).”