اگر نسبت 3متغیر یا بیشتراز3 متغیر دوحالته  در جامعه برابر باشد از آزمون کوکرانQ  در SPSS برای آزمون کردن آنها استفاده میکنیم. این متغیرهای نتیجه بر روی افراد مشابه یا سایر واحدهای آماری اندازه گیری شده است.

مثالی از آزمون کوکران Q در SPSS

مدیر  دانشگاهی می خواهد بداند که آیا سه امتحان به یک اندازه دشوار است یا خیر. پانزده دانش آموز در این امتحانات شرکت کردند و نتایج آنها در examn_results.sav  آمده است.

1. بررسی سریع داده ها

همیشه ایده خوبی است که قبل از انجام هرگونه آزمایش آماری ، نگاهی سریع به وضعیت داده ها بیندازید. با اجرای FREQUENCIES با دستور زیر ، داده ها را باز کرده و برخی هیستوگرام ها را بررسی می کنیم  به کلمه کلیدی TOدر مرحله 3 توجه کنید.

 1. Set default directory.

  cd ‘d:downloaded’. /*or wherever data file is located.

  *2. Open data.

  get file ‘examn_results.sav’.

  *3. Quick check.

  frequencies test_1 to test_3
  /format notable
  /histogram.

هیستوگرام ها نشان می دهد که این سه متغیر در واقع دوحالته هستند (ممکن است برخی از پاسخ های “ناشناخته” وجود داشته باشد ، اما این اتفاق نمی افتد). از آنجا که N = 15 برای همه متغیرها ، نتیجه می گیریم که مقادیری از دست رفته وجود ندارد مقادیر 0 و 1 نشان دهنده “مردودی” و “قبول شدن” است.  بنابراین ما به آسانی می بینیم که نسبت دانشجویان موفق بین 53/0 تا 87/0 است.

2. فرضیات آزمون کوکران Q

آزمون کوکران Q تنها به یک فرض نیاز دارد:

 • مشاهدات مستقل (یا دقیق تر ، متغیرهای مستقل و دارای توزیع یکسان) ؛

3. اجرای آزمون کوکران Q در SPSS

به          …Analyze   >>        Nonparametric Tests     >>      Legacy Dialogs    >>      K Related Samples      می رویم.

1 متغیر های آزمون را زیر Test Variables وارد میکنیم.

2 زیر دکمه Statistics باید Descriptive را انتخاب کنیم.

3 در قسمت Test Type گزینه Cochran’s Qرا علامت میزنیم. 

4 Paste  میزنیم.

*Run Cochran Q test.

NPAR TESTS
/COCHRAN=test_1 test_2 test_3
/STATISTICS DESCRIPTIVES
/MISSING LISTWISE.

4. خروجی آزمون کوکران Q در SPSS

جدول اول ( آمار توصیفی ) است که گزارش می دهیم.  نتایج  DESCRIPTIVES را به جای آن گزارش نکنید.

1 از آنجا که N = 15 است ، توصیفات بار دیگر تأیید می کنند که هیچ مقدار از دست رفته ای وجود ندارد و 

2 نسبت ها بین .53 تا .87 است. 

جدول آماره آزمون نتیجه معنی داری آزمون را ارائه می دهد.

1  (“.Asymp. Sig”)که همان p-value میباشد 0.093 است. اگر این سه آزمایش واقعاً در جامعه به یک اندازه مشکل باشند ،9.3% احتمال پیدا کردن تفاوت هایی در این نمونه مشاهده شده وجود دارد. از آنجا که این شانس بیشتر از 5%است ، ما این فرضیه صفر را که امتحانات به یک اندازه دشوار است را رد نمی کنیم.

5. گزارش نتایج آزمون کوکران Q

هنگام گزارش نتایج آزمون کوکران Q، ابتدا آمار توصیفی فوق را ارائه می دهیم. آماره کوکرانQ از توزیع کی دو پیروی می کند ، بنابراین می گوییم “آزمون کوکران Q هیچ تفاوتی بین سه نسبت را نشان نمی دهد، χ 2 (2) = 4.75 ، p = .093″ .