آموزش آزمون t تک نمونه ای در spss

شما میتوانید به لینک آزمون t تک نمونه ای – آموزش سریع و مثال، مراجعه کنید.

آزمون های t تک نمونه ای در spss برابری میانگین یک متغیر کمی را با مقادیر فرض جامعه، آزمون میکند. شکل ایده اصلی را نشان می دهد.

آزمون t  تک نمونه ای در spss – مثال

یک دانشمند یونانی معتقد است که در دریای شمال، شاه ماهی ها دیگر به اندازه گذشته، رشد نمی کنند. کاملاً واضح است که -به طور متوسط- باید  شاه ماهی ها، 400 گرم وزن داشته باشند. این دانشمند 40 عدد شاه ماهی را صید و آنهارا وزن می کند، نتایج در فایل به نام herrings.sav ذخیره شده است.

آیا بااستفاده از این داده ها می توان نتیجه گرفت که وزن شاه ماهی به طور متوسط کمتر از 400 گرم است؟ با اجرای دستورات زیر، داده ها را باز خواهیم کرد.

**1- فولدر پیش فرض را تنظیم کنید.

.

cd ‘d:download’. /یا هر مکانی که شما مدنظر دارین.                                                                                                                   

 

**2- داده ها را فراخوانی کنید.

get file ‘herrings.sav’.                                                                                                                   

1. بررسی سریع داده ها
قبل از اجرای هرگونه آزمون آماری ما همیشه اول می خواهیم ایده اولیه ای از اینکه داده ها چگونه به نظر میرسند داشته باشیم.

یک روش سریع برای انجام این کار، نگاه کردن  به نمودارهیستوگرام وزن آنان می باشد. اگر آن را با استفاده از FREQUENCIES تولید کنیم، خلاصه آماری مفیدی در جدول خواهیم داشت.

* داده ها را بررسی کنید.

frequencies body_weight
/format notable
/histogram.

مقادیر بسیار بزرگ یا خیلی کوچکی ،برای وزن وجود ندارد. بنابراین داده ها قابل قبول به نظر می رسند. N = 40 به این معنیست که، نمودار هیستوگرام براساس 40 cases ساخته شده است (کل نمونه). این موضوع بیانگراینست که، هیچ مقدارگمشده ای ، وجود ندارد. میانگین وزن در حدود 370 گرم است که 30 گرم کمتر از فرضیه 400 گرم می باشد . حال سوال اینست که : “اگر متوسط وزن در جامعه 400 گرم باشد ،آیا در نمونه ای به حجم 40، احتمال دارد که میانگین وزن،دقیقا 370 گرم باشد؟”

2. فرضیات آزمون t  تک نمونه ای

نتایج حاصل از روشهای آماری را فقط زمانی می توان معتبردانست که مفروضات مربوطه، برقرار باشند. فرضیات آزمون t تک نمونه ،موارد زیر می باشند

1. متغیرها مستقل و همتوزیع باشند(یا به عبارت دقیق تر “مشاهدات مستقل”).

2. نرمال بودن: متغیر آزمون به طورنرمال در جامعه توزیع شود.

بررسی فرض 1 از حوصله این آموزش خارج است. فرض می کنیم که برای داده ها برقراراست.برقرار نبودن فرض نرمال بودن، به طور جد، براندازه های نمونه مناسب،تأثیر نمی گذارد (برای N> 30).

3. آزمون تی تک نمونه ای را در spss اجرا کنید

این عکس با انجام آزمون t تک نمونه ای در SPSS ، شما را راهنمایی می کند. با کلیک کردن برروی Paste، دستور زیرانجام می گیرد.

* آزمون t تک نمونه ای را اجرا کنید.

T-TEST
/TESTVAL=400
/MISSING=ANALYSIS
/VARIABLES=body_weight
/CRITERIA=CI(.95).

4. خروجی آزمون t تک نمونه ای در SPSS

درابتدا توجهتان را به جدول امارهای  تک نمونه ای جلب خواهیم کرد. در اکثر مواقع این آمار را درنمودار هیستوگرام مشاهده کرده بودیم اما این جدول به صورت کامل تری برای گزارش این نتایج ارائه شده است.

نتایج واقعی آزمون t در جدول آزمون تک نمونه ای، وجود دارد.

– مقدار t و درجه آزادی آن (df)را، درحال حاضر لازم نداریم اما بعداً برای گزارش به آنها نیاز خواهیم داشت.

p value با “Sig. (2-tailed)” 0.02 نشان داده میشود، اگر میانگین جامعه دقیقاً 400 گرم باشد ، فقط 2٪ احتمال دارد فرضمان درست باشد. اگر p <.05 ، معمولاً فرضیه صفر را رد می کنیم. بنابراین نتیجه می گیریم که وزن شاه ماهی، 400 گرم نمی باشد (اما احتمالاً کمتر از400 گرم است).

توجه به این نکته که عدد پی-مقدار02.  دوطرفه  می باشد، مهم است.

این بدان معنی است که p مقدار  شامل 1٪ شانس برای یافتن اختلاف < -30 گرم و 1٪ شانس دیگر برای یافتن اختلاف> 30 گرم است.

اختلاف میانگین صرفاً، میانگین نمونه منهای میانگین فرضیه است (- 400 = -30.45 369.55  ).

همچنین می توانستیم از نتایجی که قبلاً راجع آنها بحث شده،این مقدار را محاسبه کنیم.

5. گزارش آزمون t  تک نمونه ای

دررابطه با آمار توصیفی ، حداقل چیزی که باید گزارش کنیم ، میانگین ، انحراف معیار و N(مقدار جامعه) می باشد که بر اساس آنها ساخته شده است. از آنجا که این آمارها، همه چیز را در مورد داده ها بیان نمی کنند ، علاقه مندیم که یک نمودارهیستوگرام نیز اضافه کنیم. می توانیم در پایان ،نتایج آزمون t را با نوشتن “ما دریافتیم که به طور متوسط ، شاه ماهی ها کمتر از 400 گرم وزن دارند. t (39) = -2.4 ، p = .020. ” گزارش کنیم.