از آزمون دو جمله ای  SPSS برای آزمایش اینکه آیا نسبت یک متغیر دومقداری با مقدار فرض شده برای جامعه برابر است یا خیر استفاده می شود. شکل ایده اصلی را نشان می دهد.

مثالی از آزمون دو جمله ای SPSS

یک زیست شناس ادعا می کند که 75 درصد از جمعیت عنکبوت ها را عنکبوت های ماده تشکیل می دهند. او با تلاش زیاد 15 عنکبوت را جمع آوری کرد که 7 مورد از آنها ماده هستند. این داده ها در spiders.sav وجود دارد که بخشی از آنها در زیر نشان داده شده است.

1. بررسی سریع داده ها

بیایید ابتدا نگاهی سریع به فراوانی ها برای جنسیت بیندازیم . ما می توانیم بررسی کنیم که آیا مقادیر از دست رفته وجود دارد یا خیر و آیا متغیر واقعاً دومقداری است. ما برخی از فراوانی ها را اجرا میکنیم دستور آنقدر ساده است که ما به جای کلیک کردن روی منو ، آن را تایپ می کنیم.

*Inspect frequency distribution.

frequencies gender.

خروجی به ما می گوید که هیچ مقدار از دست رفته ای وجود ندارد و متغیر در واقع دومقداری  است. ما می توانیم تجزیه و تحلیل خود را با اطمینان ادامه دهیم.

2. مفروضات آزمون دو جمله ای

نتایج حاصل از هرگونه آزمون آماری را فقط تا آنجا می توان جدی گرفت که مفروضات آن برآورده شده باشد. برای آزمایش دو جمله ای فقط به یک مورد نیاز داریم:

  • مشاهدات مستقل (به بیان دقیق تر ، متغیرهای مستقل و دارای توزیع یکسان) ؛

این فرض خارج از محدوده این آموزش است. ما فرض می کنیم که برای داده های موجود برآورده شده است.

3. آزمون دو جمله ای SPSS را اجرا کنید

ما می خواهیم آزمایش کنیم که آیا نسبت عنکبوت های ماده با 0.75 (نسبت آزمایش ما) متفاوت است یا خیر. در حال حاضر آزمون دو جمله ای SPSS دارای یک ویژگی بسیار عجیب است: نسبت آزمایشی که وارد می کنیم مربوط به مقوله ای است که برای اولین بار در داده ها با آن مواجه شدیم. بنابراین فرضیه مورد آزمایش بستگی به ترتیب موارد دارد. از آنجا که نسبت آزمایش ما در مورد عنکبوت های ماده (و نه نر) اعمال می شود ، باید عنکبوت های ماده خود را به بالای فایل داده منتقل کنیم. این کار را با اجرای دستور زیر انجام می دهیم. در مرحله بعد ، آزمایش دو جمله ای واقعی را اجرا می کنیم.

*Move Female Spiders to Top of File.

sort cases by gender.

4 با کلیک بر روی Paste دستور زیر به دست می آید. ما آن را اجرا کرده و خروجی را بررسی می کنیم.

*Run SPSS Binomial Test.

NPAR TESTS
/BINOMIAL (.75)=gender
/MISSING ANALYSIS.

4. خروجی آزمون دو جمله ای SPSS

1 از آنجا که ما 7 عنکبوت ماده از 15 مشاهده داریم ، نسبت مشاهده شده 0.47(=7/15)است .
2 فرضیه صفر ما بیان می کند که این نسبت برای کل جامعه 75/0 است.
3  p value ، با Exact Sig. (1-tailed) نشان داده شده است که   0.017 می باشد. اگر نسبت عنکبوت های ماده در کل جامعه 75/0 باشد ، در این صورت تنها 1.7%  احتمال پیدا کردن 7 عنکبوت ماده یا کمتراز آن در نمونه 15 = N وجود دارد. اگر این احتمال کمتر از 5% (p < .05)باشد ، ما اغلب فرضیه صفر را رد می کنیم. پس نتیجه می گیریم که نسبت عنکبوت های ماده در جامعه 75/0 نیست احتمالاً (بسیار) کمتر است.
توجه داشته باشید که p value  احتمال یافتن نسبت مشاهدات یا یک نتیجه “قوی تر” است. اگر نسبت مشاهده شده از نسبت آزمایش کوچکتر باشد ، نتیجه قوی تراست و نسبت کوچکتر از آن چیزی است که مشاهده می کنیم. ما این واقعیت را نادیده می گیریم که یافتن نسبت های بسیار بزرگ نیز با فرضیه صفر ما مغایرت دارد. منظور (1-tailed) است .

5. گزارش یک آزمایش دو جمله ای

هنگام گزارش نتایج آزمون ، ما همیشه برخی از آمار توصیفی را نیز گزارش می کنیم. در این مورد ، یک جدول فراوانی انجام می شود. در مورد آزمون معنی داری ، ما می نویسیم “یک آزمایش دو جمله ای نشان داد که نسبت عنکبوت های ماده 0.47 است که کمتر از 0.75 مورد انتظار بود p = .017 (یک طرفه)