• آزمونهای تک متغیره(Univarate)
  • آزمونهای درون گروهی
  • آزمونهای بین گروهی
  • خلاصه بر اساس گروههای مقادیر
  • تحلیل های پیش بینی
  • تحلیل های دسته بندی

مختصری از بحث

یافتن آزمون آماری مناسب در صورت آگاهی از نوع اصلی آزمون مورد نظر و سطح اندازه گیری متغیرهای مربوطه، آسان است.

برای هر نوع و سطح اندازه گیری، این آموزش بلافاصله آزمون آماری درست را نشان می دهد. ما همچنین 6 نوع تست اساسی را به طور خلاصه شرح می دهیم و آنها را با مثال های ساده نشان می دهیم.

آزمون های تک متغیره(Univariate)

سطح اندازه گیریفرض صفرآزمون
دوگانهنسبت جامعه = x؟آزمون Binomial برای یک جامعه
چند دسته ایتوزیع جامعه = f(x)؟آزمون مناسبت مدل کی دو(Chi-square goodness-of-fit test)
کمیمیانگین جامعه = x؟آزمون تی تک نمونه ای(One-sample t-test)
میانه جامعه = x؟آزمون علامت برای یک میانه(Sign test for 1 median)
توزیع جامعه = f(x)؟

آزمون کلموگرف-اسمیرنف و آزمون شاپیرو-ویلک(Kolmogorov-Smirnov testShapiro-Wilk test)

آزمون های تک متغیره-تعریف ساده

آزمون های تک متغیره آزمون هایی هستند که فقط 1 متغیر را شامل می شوند.

آزمون های تک متغیری در مواردی مشابه زیر استفاده می شوند:

برخی از پارامترهای جمعیت -معمولاً میانگین یا میانه- برابر با مقداری فرضیه یا برخی از توزیع جمعیت برابر با یک تابع، اغلب توزیع نرمال است.
یک مثال نمرات یک کلاس درسی یک آزمون t تک نمونه ای است: این آزمون نشان می دهد که آیا میانگین جمعیت -یک پارامتر- با مقداری مانند x برابر است یا خیر. این آزمون فقط شامل یک متغیر است (حتی اگر تعداد بیشتری در فایل داده شما وجود داشته باشد).

آزمون تی تک نمونه ای

بررسی اجمالی آزمون های درون-گروهی

سطح اندازه گیریدو متغیرهسه متغیره و بیشتر
دوگانهنسبت جامعه = x؟آزمون Binomial برای یک جامعه
اسمیتوزیع جامعه = f(x)؟آزمون مناسبت مدل کی دو(Chi-square goodness-of-fit test)
ترتیبیمیانگین جامعه = x؟آزمون تی تک نمونه ای(One-sample t-test)
میانه جامعه = x؟آزمون علامت برای یک میانه(Sign test for 1 median)
توزیع جامعه = f(x)؟

آزمون کلموگرف-اسمیرنف و آزمون شاپیرو-ویلک(Kolmogorov-Smirnov testShapiro-Wilk test)