بررسی اجمالی آموزش تجزیه و تحلیل داده های SPSS

ایجاد جدول فرکانس سبک APA در SPSS


توصیفات SPSS – مشکلات و رفع مشکلات

ایجاد جداول احتمالی به سبک APA در SPSS 

دستور SPSS CROSSTABS

 

SPSS معنی – آمار بر اساس طبقه بندی

ارتباط بین متغیرهای دسته ای ارتباط بین متغیر متریک و دوقطبی

آمار توصیفی – یک متغیر متریک

تجزیه و تحلیل متغیرهای دسته ای به طور جداگانه

مقایسه متغیرهای دوقطبی

مقایسه متغیرهای دوقطبی یا دسته ای

مقایسه متغیرهای متریک